Weather and Natural Disaster Information Collections
ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ မွတ္စရာ/ဖတ္စရာမ်ား

ဖတ္ရႈလိုေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားေပၚတြင္ Click လုပ္ပါ
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ကာကြယ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား by MMWEATHER

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အမ်ဳိးအစားမ်ား

၁။ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း floods,
၂။ မီေးတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း volcanic eruptions,
၃။ ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္း earthquakes,
၄။ ဆူနာမီေရလွဳိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း tsunamis,
၅။ ေတာင္ေပၚမွ ႏွင္းထု၊ ေရခဲထုႏွင့္ ေက်ာက္တုံးမ်ား တစ္ဟုန္ထိုးေလွ်ာက်ျခင္း avalanches,
၆။ မီးေတာင္ရႊံ႕/ေျမၿပိဳျခင္း lahars (volcanic mudslides),
၇။ ေတာင္ၿပိဳျခင္း/ေျမၿပိဳျခင္း landslides,
၈။ ေျမကၽြံျခင္း sinkholes,
၉။ ႏွင္းမုန္တိုင္း blizzards,
၁ဝ။ မိုးေခါင္ျခင္း drought,
၁၁။ မိုးသီးမုန္တိုင္း hailstorms,
၁၁။ အပူလွဳိင္းက်ေရာက္ျခင္း heat waves,
၁၂။ ဟာရီကိန္း hurricanes,
၁၃။ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း tropical storms,
၁၄။ တိုင္ဖြန္း/ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း typhoons,
၁၅။ ေရခဲေခတ္အသြင္က်ေရာက္ျခင္း Ice Ages,
၁၆။ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္ျခင္း tornadoes,
၁၇။ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း wildfires.

သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့မႈတြင္ အဆိုးရြားဆံုးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၃ဝဝဝ ခန္႕တြင္ အင္ဒိုနီးရွားေဒသတြင္ တိုဘာမီးေတာင္(Mt. Toba) ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းမွ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလံုးနီးပါးအသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ ၁ဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္သာ က်န္ရွိေၾကာင္း မ်ဳိးရိုးဇီဇဆိုင္ရာဆန္းစစ္ စစ္ေဆးျခင္း ပညာရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အျဖစ္ ရံဖန္ရံခါ သတ္မွတ္ေလ့ရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ဘက္တီရီးယားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ကပ္ေရာဂါမ်ားလည္းပါဝင္ၾကၿပီး ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္မတူညီသည့္ အတန္းအစား (Category) ခြဲျခား၍ သတ္မွတ္ေဖၚျပၾကပါသည္။ ထို႕အျပင္ က်ဳိင္းေကာင္မ်ားႏွင့္ အဆိပ္မွဳိမ်ားေၾကာင့္ လူတို႕အတြက္ ရိကၡာျပတ္ေတာက္ေစျခင္း/အစာအဆိပ္သင့္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းတို႕သည္လည္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အတန္းအစားတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖၚျပၾကပါသည္။

၁၉၁၈-၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စပိန္တုပ္ေကြးကပ္ေရာဂါသည္ လူ႕အသက္ေပါင္း သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ကို ေသေၾကာပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေရအတြက္သည္ ၄င္းကပ္ေရာဂါမျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္တိုေလး အတြင္းတြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ပထမကမာၻစစ္အတြင္း ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့သည့္ လူ႕အသက္မ်ားထက္ ပိုမိုခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႕သည္ သဘာဝအေၾကာင္းတရားႏွင့္ သဘာဝမဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ခုတို႕ျဖင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္၊ ဥပမာ-ဒုဗိ ၻကၡတရကပ္ ေခၚ ငတ္မြတ္ျခင္းကပ္ေဘးသည္ သဘာဝတရားႏွင့္ လူသားတို႕မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေပၚလာရတတ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကပ္ဆိုးႀကီးျဖစ္ပါသည္။
၂ဝ ရစုႏွစ္အတြင္း ၁၉၅၈-၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒုဗိ ၻကၡတရကပ္ေၾကာင့္ လူဦးေရ သန္း ၃ဝ တို႕အားေသလုေမ်ာပါးခံစားေစခဲ့ပါသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲမီ စတာလင္ ၏ မူဝဒါေရးရာမွားယြင္းမႈေၾကာင့္ဟု လူအမ်ားအျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဒုဗိ ၻကၡတရကပ္သည္လည္း လူသားတို႕၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈႏွင့္ဇတ္တူသားစားသည့္မူဝါဒ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ဒုဗိ ၻကၡတရကပ္ တစ္ပါးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

အာကာသအတြင္းျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအေျခခံျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ ဥကၠာခဲမ်ား/ဥကၠာပ်ံမ်ား ႏွင့္ ေနေပါက္ကြဲမႈမ်ားမွျဖစ္ေပၚသည့္ အလင္းလြန္လွဳိင္းမ်ား ကမာၻေျမေပၚက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွာ အလြန္ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲျဖစ္ေရပ္မ်ားအျဖစ္သာ ေတြ႕ျမင္ရတတ္ေသာ္လည္း ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတန္းအစား (Category) တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဥကၠာပ်ံမ်ားက်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ေနေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္သည္ အလြန္ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻေျမေပၚက်ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုျပင္းထန္ၿပီး လူသူအေသအေပ်ာက္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမွာလည္း ပံုမွန္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကဲ့သို႕ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးႏိုင္စြမ္းရွိသျဖင့္ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရရွည္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတန္းအစားတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းထားရန္ သင့္/မသင့္ကို ကမာၻေပၚမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ယခုတိုင္ အျငင္းပြားေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

============

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမျဖစ္ပြားမီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဟူသည္ အခ်ိန္အခါမေရြး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ မရရွိႏိုင္ပဲ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အတြက္ အဆိုးဆံုးအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ Catastrophe ေခၚ ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတြင္ သဘာဝေၾကာင့္လည္းေကာင္း လူသားတို အမွားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအားစံနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ထားရန္မွာ အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္မွာ အမွန္စင္စစ္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ အေတြ႕အႀကံဳနည္းေသာ္လည္း ေလ့လာမွတ္သား၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအားလံုးအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးလိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတမွာ သင္ေနထိုင္သည့္ေဒသတြင္ မည္သို႕ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိးက်ေရာက္တတ္ပါသနည္း ? သို႕မဟုတ္ သင္ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ မည္သို႕ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိး က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိပါသနည္း ? ဟူသည့္ ေမးခြန္းအေျဖအတြက္ မိမိဘာသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။

အစားအစာ၊ ေရ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ (ေအးေသာေဒသမ်ားအတြက္) အပူဓါတ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားပါက ဘာလုပ္ရမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္၊ သင့္မိသားစု(သို႕မဟုတ္)သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူသားမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေျပာဆိုထားၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ အခ်ိန္မီႀကိဳတင္ဇတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတင္ အေရးေပၚအေျခအေနအသံုးျပဳရန္ ပစၥည္းေသတၱာေလးမ်ား (Disaster survival kits) ကို ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သကဲ့သို႕ ဝယ္ယူမရႏိုင္လွ်င္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း အလားတူအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ပစၥည္းေလးမ်ားပါဝင္ေသာ ေသတၱာ/အထုပ္ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားရွိသင့္ပါသည္။

မိမိဘာသာျပင္ဆင္ရမည့္ အေရးေပၚအေျခအေန ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အသက္ရွင္ေနႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း ေသတၱာ/အထုပ္ေလးမ်ားတြင္ စည္သြတ္ဗူးအစားအစာအနည္းငယ္၊ ေသာက္ေရ(လိုအပ္လွ်င္ ေသာက္ေရအား လဲလွယ္ေပးေနရမည္ျဖစ္ပါသည္) အဝတ္အထည္အနည္းငယ္၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းအနည္းငယ္၊ ေစာင္အနည္းငယ္၊ ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာ၊ ဓါတ္ခဲသံုး မီးအိမ္/ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး ႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ ျပင္ပသတင္းနားေထာင္ႏိုင္သည့္ ေရဒီယို စသည္ျဖင့္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လိုအပ္ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္း မိတၱဴမ်ား (ျမန္မာျပည္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အာမခံ စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴ၊ လိုင္စင္မိတၱဴ၊ ရက္အနည္းငယ္ အေရးေပၚအခ်ိန္အေတာအတြင္းသံုးရန္ ေငြအနည္းငယ္ အစရွိသည္ျဖင့္ ကိုယ့္အေျခအေနႏွင့္ကိုယ္ ျပင္ဆင္ၿပီး ေရလံုေသာ ပလပ္စတစ္အိပ္ ေသတၱာစသည္ျဖင့္ ထည့္ကာ မိမိဝယ္ယူ/ျပဳလုပ္ထားေသာအေရးေပၚအေျခအေန ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အသက္ကယ္ေသတၱာ (home made disaster survival kit) တြင္ အတူထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ disaster survival kit ျပင္ဆင္ရာ၌ -

 • ေရကို လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္ ၁ ဂါလံ ႏွဳန္းျဖင့္ ၁၄ ရက္စာအထိျပင္ဆင္သင့္သည္
 • ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သံုးရန္ ေရကိုလည္းမ်ားမ်ားေလွာင္၍ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္
 • မပုပ္မသိုးႏိုင္ေသာ အစားအစာ (စည္သြပ္ဗူး)၊ သစ္သီးေျခာက္မ်ားႏွင့္ ရည္ရွည္ခံေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စသည္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္
 • ဆန္၊ ပဲ၊ ႏို႕ေျခာက္(ဒိန္ခဲ)၊ ကြတ္ကီးမုန္႕၊ ဘီစကစ္မုန္႕ စသည္တို႕ကိုလည္း စုေဆာင္းျပင္ဆင္ထားသင့္သည္
 • ကေလးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ဗီတာမင္ ႂကြယ္ဝသည့္ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းတို႕အတြက္ ေဆးဝါးအခ်ဳိ႕ တို႕သည္ ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာတြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား အျဖစ္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္
 • အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားရွိပါက ၄င္းတို႕အတြက္လည္း အစာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆး စသည္တို႕ကို disaster survival kit ျပင္ဆင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္
 • အေျခအေနကို လိုက္၍ အေရးေပၚအစးအစာမ်ားစားသံုးျခင္းဆိုင္ရာ အသိရွိေစရန္မိသားစုဝင္မ်ား သို႕မဟုတ္ မိမိရံုးဌာန အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ႀကိဳတင္မွာၾကားရွင္းျပထားသင့္သည္ (ဥပမာ - လွ်ပ္စစ္မီးေရရွည္ပ်က္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေရခဲေသတၱာတြင္းမွ စားစရာမ်ားကို ပထမယူငင္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ႏွင့္ အေအးခန္း(Deep Freezer) မွ အစားအစာမ်ားကို ေနာင္မွသာ ယူ၍ စားသံုးရန္)
 • အေျခအေနေပၚမူတည္၍ စားေရရိကၡာ စုေဆာင္းထားမႈအား ေခၽြတာစားသံုးရန္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းထားရမည္
 • အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္ျခင္း(Main Switch အားပိတ္ျခင္း/ဖြင့္ျခင္း)၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ အပူေပးရန္ ဓါတ္ေငြ႕သံုးပါက ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား ပိတ္ျခင္း/ဖြင့္ျခင္း၊ ေအးခဲပိတ္ဆို႕သြားေသာ ပိုက္မ်ားကို စံနစ္တက် အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္း စသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္စဥ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအားကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရံုး/ဌာန အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ရွင္းလင္းမွာၾကားထားရမည္
 • ထို႕ေနာက္ကယ္ဆယ္ေရးေသတၱာကို မိမိေနအိမ္(သို႕မဟုတ္)ရံုးအနီးတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္ထားသင့္ေသာ အေဆာက္အဦ (သို႕မဟုတ္) မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ အိမ္(သို႕မဟုတ္)မိသားစု-ရံုးအဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ တိုင္ပင္အသိေပးထားေသာ ေနရာတြင္ အလြယ္တကူဖြင့္ႏိုင္ေသာ ေသာ့ခတ္လွ်က္(သို႕မဟုတ္) မိတ္ေဆြအားအလ်က္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြ(သို႕မဟုတ္) အျခားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ လာေရာက္၍အပ္ႏွံထားလွ်င္လည္း လက္ခံ သိမ္းဆည္းေပးထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ မိမိေနရာတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမရွိပါက အျခားတစ္ေနရာမွ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အသက္ကယ္ေသတၱာ (home made disaster survival kit) အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလိုအပ္လာလွ်င္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္မည့္ အစာေရစာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။
 • သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္ သတိေပးမႈမရွိပဲ (သို႕မဟုတ္) ႀကိဳတင္သတိေပးရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ မရရွိပဲ ရုတ္တရက္လည္း ျဖစ္ေပၚေတြ႕ႀကံဳ ရတတ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ထားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ သင့္အိမ္၊ ရံုးဌာန တို႕မွ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ ဆက္သြယ္ရန္ တယ္လီဖုန္းစသည္တို႕ ျပတ္ေတာက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား/ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ခံစားရေသာ ေဒသ/ေနရာသို႕ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိ၍ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသအတြင္းမွ လူတိုင္း/ေနရာတိုင္းဆီသို႕ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္ဟူ၍ကား အေသအခ်ာ ေမွ်ာ္လင့္ထား၍မရပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ အထက္ပါျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အာမ မခံႏိုင္ေသာ္လည္း သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

TOP

၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အယ္နီညိဳအေၾကာင္း NOAA translated by MMWEATHER

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Department Of Commerce ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA) ဌာနရဲ႕ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အခုႏွစ္ အယ္နီညိဳျဖစ္ေပၚမႈသည္ ကမာၻ႕မိုးေလဝသ၊ ကမာၻ႕သမုဒၵရာေရျပင္အေျခအေနနဲ႕ ပင္လယ္/သမုဒၵရာထဲက သက္ရွိသတၱဝါေတြအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မယ္လို႕ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႕ မွာ ထုတ္ေဖၚေၾကညာခဲ့ၾကပါတယ္။

၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ အတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေရွ႕ပိုင္းနဲ႕ အလယ္ပိုင္း၊ အပူပိုင္းေဒသရဲ႕ သမုဒၵရာေရျပင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေစမႈဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁၂ လ ေလာက္အထိ ၾကာတတ္ေၾကာင္းနဲ႕ အခု တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚတဲ့ အယ္နီညိဳဟာ အားပိုေကာင္းလာႏိုင္ကာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လနဲ႕ စက္တင္ဘာလ အတြင္းမွာ စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးကာလ အထိ ၾကာရွည္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ အယ္နီညိဳျဖစ္ေပၚမႈဟာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္အလယ္ပိုင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံေပၚက ေျခာက္ေသြ႕ပူျပင္းမႈေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာမယ္လို႕လဲ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

ကမာၻ႕လူ႕အသိုင္းအဝန္းရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြ၊ စီးပြားေရးေတြမွာ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈ မျဖစ္ရေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႕ စက္မႈ/ စီးပြားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသူေတြက ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကရာမွာ ဒီကေန႕ တိုးတက္လာတဲ့ သိပၸံပညာေတြနဲ႕ အယ္နီညိဳျဖစ္ေပၚလာမႈ ခန္႕မွန္းခ်က္ေတြဟာ ကမာၻ႕မိုးေသဝသျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ေဖၚထုတ္တင္ျပေပးလိုက္ႏိုင္ပါၿပီ လို႕ NOAA ရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သူ Jane Lubchenco က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
“Advanced climate science allows us to alert industries, governments and emergency managers about the weather conditions El Niño may bring so these can be factored into decision-making and ultimately protect life, property and the economy,”

အယ္နီညိဳျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြဟာ သူျဖစ္ေပၚတဲ့ အင္အား၊ သမုဒၵရာ အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္နဲ႕ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အခ်ိန္ေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ အယ္နီညိဳျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးေတြခ်ည္းသက္ေရာက္မႈရွိတာမဟုတ္ပဲ ေကာင္းက်ဳိေတြလဲျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း - ဥပမာအားျဖင့္ အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာမွာ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္မႈ နည္းသြားေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ဖေလာ္ရီဒါမွာ ျဖစ္လာေနက် ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေတြကို လဲ ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ သို႕ေပမဲ့ အယ္နီညိဳရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မႈေတြေၾကာင့္ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရဲ႕ ေဆာင္းေလေအးတိုက္ခတ္မႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားေစၿပီး ေတာင္ပိုင္း အေမရိက ကို ဝင္ေရာက္မဲ့ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈေတြပိုလာေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားလိုေဒသမ်ဳိးမွာေတာ့ မိုးေခါင္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အခု ဇူလိုင္လ အစပိုင္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ NOAA ရဲ႕ လစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပစိဖိတ္အပူပိုင္းေဒသ ရဲ႕ သမုဒၵရာေရ အပူခ်ိန္ဟာ ဇြန္လကုန္ပိုင္းမွာ ပံုမွန္ထက္ ၁ ဒီဂရီဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ ျမင့္တက္ေနတာနဲ႕ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ႕ အယ္နီညိဳျဖစ္စဥ္ဟာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာျဖစ္ခဲ့တာလို႕လဲ မွတ္သားရပါတယ္။

အယ္နီညိဳျဖစ္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေလစီးေၾကာင္းႀကီးေတြရဲ႕ အင္အားေလ်ာ့က်ၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအလယ္ပိုင္း ရဲ႕ အီေကြတာအနီးက အပူပိုင္းေဒသေတြမွာ မိုးရြာသြန္းမႈ ပိုမိုလာၿပီး အင္ဒိုနီးရွားမွာေတာ့ မိုးနည္းသြားမယ္(မိုးေခါင္ႏိုင္တယ္)လို႕ သိရပါတယ္။

NOAA ဟာ အယ္နီညိဳျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ လာမဲ့ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႕မွာ ေၾကညာခ်က္တစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီးထုတ္ျပန္ဦးမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၁ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို http://www.cpc.noaa.gov/products/outlooks/hurricane.shtml မွာ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

NOAA ၏မူလစာမ်က္ႏွာအားဖတ္ရန္

TOP

There is saying in English. “Once bitten twice shy” by Fancy

There is saying in English. “Once bitten twice shy”.

It is similar to Myanmar saying “Ta khar thay bu, pyin boe nar lae.” The once cyclone-ignorant people of Myanmar are now more and more cautious about daily weather changes in their local areas.   The majority here hasn’t overcome the shock from the previous cyclone experience and whenever they hear there is a storm somewhere in the ocean, no matter how far it is from their home, they picture the devastating images of deadly cyclone Nargis and get into a panic mode. It’s been six month after Nargis and yet rumor of another cyclone on its way is common to hear this entire rainy season. Although Myanmar meteorological service is putting weather information in the daily local newspapers, I think people find it insufficient, and they still need another source of information to feel secure.

Personally, I think if the public has more access to meteorological updates and weather forecast by themselves, and use this information with good judgment; they would not be easily swayed and horrified by the street rumors. One way of doing this is let the internet users know where they could get such information. If these users can check some websites out by themselves and share what they found on the internet with others, people would have a better idea of what to do. In other words, seeing it with their own very eyes rather than relying on any hear-say, internet users can spread out the right info. This would make people feel a lot comfortable and secured. From my own experience, being able to get on to a weather site and see where the storm is going makes me feel a lot better.  I feel that I am well-informed and know what to do next. From these websites I also know that there are always two or three storms happening simultaneously somewhere on Earth but they are so far from my home, and I could sleep soundly at night. I could save money and do my work calmly unlike others who believe the rumors and rush to buy things. I was able to tell my family and friends that the storm Rashmi is going to Bangladesh and not coming to Myanmar.

I do not mean to say that getting the weather information is  the responsibility of internet users (no… don’t get me wrong here, I am not putting the load on you guys) but I just want the public to turn to the right source of information.

I also find that many Myanmar internet users know how to chat online, where to get football information and the celebrity gossips on the internet; but too few of them know or hardly put an effort into searching a good weather site. Some of my teenage students are interested in meteorological information but don’t know where to get them. May be their online “search” skills are not so effective or may be they don’t bother searching but I know that they would like to have this bit of information at hand so that they would not go crazy whenever somebody mention “storm” or “cyclone” in a conversation. I tell them the websites I usually visit. After visiting those websites by themselves, they said they found them very useful.  I am sure people will visit those sites more if the site addresses are given ready to them.

I also believe that this is one way educating the public on natural disaster and weather forecast. If more a and more people get to know how a storm is formed, what conditions are required to become a cyclone, what preparations are needed when a storm is coming etc., people will be better prepared and know how to react to it.

Another point I would like to mention here is people need to turn to the right source of information and use that information WISELY. No matter how educated they’re … I REPEAT … people need to turn to the right INFO AND GOOD JUDGEMENT!!! One funny thing regarding the recent storm Rashmi was a highly educated and computer literate person who uses internet daily from morning to evening and who happened to be a friend of mine believed the rumors and stopped sending his children to school. He could have checked the information by himself. But I don’t know what he was thinking at that time. Didn’t he bother checking the websites out or didn’t he know that these sites are available? He is an internet user; I am sure he knows but I can’t understand why he listened to all the nonsense from others. 

I know that there aren’t many internet users in Myanmar yet compare to those from other countries, but I also know that number of users is increasing day by day. So next time when there is a rumor of another cyclone, stop panicking. Just get online and see it for yourself before you believe anything you hear on the street. And share what you know with others!

(Here are the sites I want to share with all of you. I got some of them from friends and some by myself. Please feel free to share the sites you know too. It is never “too much information” )

For near real-time alerts about natural disasters around the world:
http://www.gdacs.org/index.asp
http://www.hewsweb.org/storms/

This is where you can check the ocean temperature:
http://www.wundergroun.com/MAR/

This is from Singapore and it covers SEA region:
http://www.weather.gov.sg/wip/web/ASMC/Satellite_Imagery/Myanmar/

This is Joint Typhoon Warning Center:
https://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php

For those who want to learn about storm preparation and how to cope with life after the storm:
https://stormtips.com

For a 5 day weather forecast on your region:
http://www.bbc.co.uk/weather/5day.shtml?world=2710&links

Finally, please also visit the site from our own country. After visiting the other sites, you will find that the forecasts from our Department of Meteorology is similar to those from others, and we are not too falling behind in that aspect (if you ever think we are!) but I am not sure how often they update the site:
http://www.dmh.gov.mm

Sincerely and with best regards,
Fancy

TOP

ေျမငလွ်င္ လႈပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း

ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းသည္ ေရွးယခင္ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ရွိခဲ့ၿပီး ကမာၻၿဂိဳလ္၏ အေပၚယံလႊာ earth crust တြင္ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနၾကသည့္ ကမာၻအေပၚလႊာေက်ာက္ခ်ပ္ႀကီးမ်ား tectonic plates မ်ား ေရြ႕လ်ားရာမွ အခ်င္းခ်င္းပြတ္တိုက္မိျခင္းေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ရေၾကာင္း ကမာၻ႕သိပၸံပညာရွင္ႀကီးမ်ားစြာက အေျခခံအားျဖင့္လက္ခံထားၾကပါသည္။ tectonic pla